హస్త రేఖా శాస్త్రం వివరణ

folder_openCoding, Social Marketing
commentNo Comments

సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం చేతి రేఖల ద్వారా భవిష్యత్తును తెలుసుకోవచ్చు. అయితే చేతిలోని ఒక రేఖ మాత్రం భవిష్యత్తుకు సూచిక కాకపోయినా కానీ సంఘటనల్లో మార్పు తీసుకొస్తుంది. జీవితంలో జరిగే అనేక సంఘటనలపై మాత్రం దీని ప్రభావం ఉంటుంది. పురాతన కాలంలో చేతి వేళ్లు, రేఖలు, వాటి పరిమాణం, పొడవులను బట్టి భవిష్యత్తు తెలుసుకోవడానికి సాముద్రిక శాస్త్రాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకునేవారు. అలాగే జన్మ రాశుల బట్టి కూడా భవిష్యత్తు అంచనా వేసేవారు.

Tags: , , ,

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu